Képző- és iparművészet

A képző- és iparművészet alapfokú oktatása lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység -- nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság -- alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására; bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és a képzeletet.

A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.

A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészeti kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.

A művészeti ágon belül a festészet tanszak célja, hogy a növendékek ismerjék meg a használt anyagokat, a színtan egyes alapvető problémáit, azok alkalmazását a festészetben, a festészeti technikákat, a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, a festészet határait kitágító képzőművészeti eljárásokat.

A kézműves tanszak célja a kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen területének átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. A természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a környezetharmonikus életvitel, a környezetkialakítás képességének megalapozása, az értékteremtés és -megőrzés igényének létrehozása.

A textilműves tanszak célja az alkotás örömének felkeltése, fokozása, beépítése a mindennapjainkba. A növendékek egyéniségüknek megfelelően tanulják meg használni a műfaji lehetőségeket. Tudjanak bánni a megszerzett ismeretekkel, anyagokkal, technikákkal. Legyenek képesek tervezési feladatok megoldására, a terv kivitelezésére, esztétikus megjelenítésre.

Néptánc tanszakFestészet tanszak Színjáték tanszakHírekKorábban


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán